• De individuele training duurt minimaal een drie kwartier en maximaal 1 uur per sessie, tenzij anders is overeengekomen. Indien de jongere te laat is gaat dit af van de gereserveerde tijd. Het kennismakingsgesprek met ouders is gratis. Vervolgens start de jongere met een traject van minimaal vijf sessies. Het is aan de jongere om te kiezen om elke week een sessie te doen of om de week. Het is bij de start alleen mogelijk om per traject (bestaande uit minimaal vijf sessies) te betalen. Vervolgens zal er een gratis evaluatie plaatsvinden met een van de ouders en zal er worden besloten hoeveel sessies er (eventueel) nog nodig zijn. De daaropvolgende sessies mogen wel per keer betaald worden.
 • Na het traject ontvangt u per mail de factuur. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn middels een overmaking.
 • De groepstraining duurt 1,5 uur per keer. Indien de jongere te laat komt gaat dit af van de gereserveerde tijd. Het kennismakingsgesprek met één van de ouders is gratis. De groepstraining wordt voorafgaand aan de start van de training in rekening gebracht en dient voordat de training begint betaald te zijn. Uw kind is pas verzekerd van een plek in de groep op het moment dat er aan de betaling is voldaan.
 • Indien de betaling van de sessies en/ of groepstraining niet is voldaan, is de pedagoog gerechtigd een incasso maatregel te treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de cliënt.
 • Gemaakte afspraken kunnen altijd kosteloos verzet worden naar een ander tijdstip of worden geannuleerd, mits dit gebeurt ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak. U kunt de afspraak verplaatsen dan wel annuleren door een email te sturen naar info@jongassertief.nl of door de pedagoog op te bellen.
 • In het geval de pedagoog verhinderd is door bijvoorbeeld overmacht of ziekte, wordt de gemaakte behandelafspraak ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak verzet naar een ander tijdstip.
 • De (ouder(s) van de) jongere en de pedagoog hebben een zakelijke relatie. Het is niet toegestaan om buiten de training af te spreken.
 • Communicatie gaat per telefoon of via de mail.
 • De (ouder(s) van de) jongere mag/mogen op elk gewenst moment de training beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hieronder genoemde voorwaarden te worden afgezegd of betaald.
 • De pedagoog heeft het recht de training te beëindigen, maar is verplicht de (ouder(s) van de) cliënt hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.
 • De pedagoog heeft het recht de training onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt of de ouder(s) zich misdraagt door bijvoorbeeld de pedagoog te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van alcohol of drugs op de training te verschijnen.
 • De pedagoog maakt schriftelijk aantekeningen tijdens de sessies. Deze schriftelijke aantekeningen worden alleen gebruikt voor eigen gebruik en zullen niet gedeeld worden met derden zoals de huisarts en de school.
 • De inhoud van de schriftelijke aantekeningen en de visie van de pedagoog zijn bedoeld in het kader van coaching/training en niet bedoeld voor het gebruik in juridische procedures.
 • Wanneer de (ouder(s) van de) cliënt een klacht heeft/hebben over de trainingen, deze graag met de pedagoog bespreken. De pedagoog probeert met u samen tot een oplossing te komen. Omdat Jong Assertief is aangesloten bij SoloPartners, de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze brancheorganisatie. U kunt altijd bij de klachtenfunctionaris terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u uw ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene.
 • Begeleiding kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende. 

  In de gezondheidszorg mag een patiënt alleen worden behandeld met zijn toestemming. Uw kind is 12 tot 16 jaar. Dan geldt dat het kind én de ouders toestemming moeten geven voor een onderzoek of behandeling. Als een van beide partijen toestemming weigert, mag de coaching in principe niet plaatsvinden. De pedagoog zal altijd proberen om iedereen op 1 lijn te krijgen. Een jongere van 16 jaar of ouder heeft geen toestemming van de ouders nodig. Hij beslist zelf over zijn behandeling.

 • Mocht je kind of je gezin meer complexe problematiek hebben dan verwijs ik jullie bij deze direct door naar de Opvoedpoli in jullie regio. Soms hebben jongeren een team nodig en niet een enkele pedagoog. https://www.opvoedpoli.nl/wat-doen-we/
 • Bij vragen of onduidelijkheden over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Angela Reijnhoudt: info@jongassertief.nl/ 06-55505845
 • De privacyverklaring van praktijk Jong Assertief vindt u hier:  https://www.jongassertief.nl/privacyverklaring-jong-assertief/